History

This part of the site contains information about our past, click on a section to read more

Phần này của trang web viết về lịch sử của CLB Eastfife, nhấn vào từng phần để đọc thêm.

Part One – Life Before East Fife (Trước khi thành lập Eastfife)

East Fife supporters will tell you that their club was founded in 1903. What is not so well documented, however, is how the game of football developed in and around Methil prior to East Fife’s formation. For the first mention of football in the Levenmouth area we must go back to the year 1879, when Cameron Bridge Football Club came into existence. The club was formed by a group of local ‘football enthusiasts’ in March of that year, who organised matches amongst their own members in the grounds of Cameron House. The formation of this club did not, however, initiate the immediate formation of other football clubs in the area. Most of the inhabitants of the towns and villages in the eastern part of the county were content to play cricket on summer Saturdays and amuse themselves with indoor pastimes throughout the winter months.

Các cổ động viên của East Fife luôn nói rằng câu lạc bộ của họ được thành lập vào năm 1903. Tuy nhiên, không một tài liệu nào được ghi chép rõ ràng là làm thế nào môn bóng đá đã phát triển tại Methil và vùng lân cận trước khi East Fife được thành lập. Để tìm thấy sự xuất hiện đầu tiên cảu môn bóng đá trong vùng Levenmouth, chúng ta phải trở về năm 1879, khi câu lạc bộ bóng đá Cameron Bridge ra đời. Câu lạc bộ được thành lập bởi một nhóm những “người yêu bóng đá” địa phương vào tháng Ba của năm đó, họ tổ chức các trận đấu giữa các thành viên trong khuôn viên của Cameron House. Tuy nhiên, việc thành lập câu lạc bộ Eastfife không bắt đầu ngay thời điểm này vì Hầu hết cư dân của các thị trấn và làng ở phía đông hạt đều thích chơi cricket vào các ngày thứ Bảy trong mùa hè và tìm kiếm những trò chơi trong nhà để giải trí trong suốt các tháng mùa đông.

A Fife footballer in typical outfit worn during the late 1800's

A Fife footballer in typical outfit worn during the late 1800’s

The first senior football club to be formed in the area was the short lived Leven F.C. who were admitted to the Fifeshire Football Association in 1889. The new side soon built up a reputation, but unfortunately not a good one! After a match at Crail, where Leven had beaten Crail Union 3-1, the local newspaper commented:  “This was not football but rough play. The Union on different occasions were about to leave the field through the Leven lads using filthy language towards not only the players but the spectators. The Union are not likely to bring back this team to Crail in a hurry for the sake of their own good name as well as the game of football”.

Câu lạc bộ bóng đá đầu tiên được thành lập trong khu vực là Leven F.C., tuy nhiên không tồn tại lâu dài và chỉ được chấp nhận vào Liên đoàn bóng đá Fifeshire vào năm 1889. Đội bóng mới nhanh chóng xây dựng được uy tín, nhưng đó không phải là một uy tín tốt! Sau một trận đấu tại Crail, nơi mà Leven đã đánh bại Crail Union 3-1, báo địa phương nhận xét: “Đây không phải là bóng đá mà là chơi bạo lực. Union nhiều lần sắp rời sân vì các cầu thủ Leven dùng lời lẽ tục tĩu không chỉ đối với các cầu thủ mà còn với khán giả. Union không có kế hoạch đưa lại đội này đến Crail trong thời gian sớm nhất vì danh tiếng của chính họ cũng như cho bộ môn bóng đá”.

After Leven lost their first round Fife Cup fixture against Burntisland Thistle just a few weeks later, the club was disbanded. After the demise of the Leven club, however, other local sides began to flourish. Over the decade which followed, three highly respected football clubs were formed in the Levenmouth area; namely Methil Rovers, Buckhaven United and Leven Thistle.

Sau khi Leven thua trận đấu Fife Cup đầu tiên của trước Burntisland Thistle chỉ vài tuần sau đó, câu lạc bộ bị giải tán. Tuy nhiên, sau khi câu lạc bộ Leven tan rã, những đội bóng địa phương khác bắt đầu phát triển. Trong thập kỷ tiếp theo, ba câu lạc bộ bóng đá được đánh giá cao đã được thành lập trong khu vực Levenmouth, gồm Methil Rovers, Buckhaven United và Leven Thistle.”

The intriguingly named Cellardyke Bluejackets, an early football club who hailed from the East Neuk of Fife. Note the hand-knitted jerseys!

The intriguingly named Cellardyke Bluejackets, an early football club who hailed from the East Neuk of Fife. Note the hand-knitted jerseys!

Methil Rovers were formed in 1893. Their colours were red and white and their first home was School Park in Lower Methil, which had a bad slope running from goal to goal. Rovers later played at Braehead Park, adjacent to Methil Brae.

Methil Rovers được thành lập vào năm 1893. Màu sắc của đội bóng là đỏ và trắng và sân nhà đầu tiên của họ là School Park ở Lower Methil, có một dốc khá nguy hiểm chạy từ khung thành này đến khung thành kia. Sau đó, Rovers đã chuyển đến chơi tại Braehead Park, kế bên Methil Brae.

Leven Thistle, whose colours were red and black, were founded in the late 1880’s and in season 1896/97 were crowned ‘Fife County Champion Juniors’. They led a fairly nomadic existence, playing at several venues throughout the local area including Leven Links, Haughhouse (near Mountfleurie) and Cottage Park (adjacent to Swiss Cottage on the banks of the River Leven). When Methil Rovers folded in 1901, Thistle re-located to their ground at Braehead, although the team retained its original name. This was to be the club’s home for only half a season, as they were soon on the move again – this time to Town Hall Park, Methil, for the start of season 1902/03.

Leven Thistle, với bộ đồng phục màu đỏ đen, được thành lập vào cuối những năm 1880 và trong mùa giải 1896/97, họ đã vô địch “Fife County Champion Juniors”. Tuy nhiên, câu lạc bộ đã trải qua một cuộc sống du cư khá bất ổn, chơi ở nhiều địa điểm khác nhau trong khu vực địa phương bao gồm Leven Links, Haughhouse (gần Mountfleurie) và Cottage Park (kế bên Swiss Cottage trên bờ sông Leven). Khi Methil Rovers tan rã vào năm 1901, Leven Thistle đã chuyển đến sân Braehead, mặc dù đội vẫn giữ nguyên tên gốc của mình. Tuy nhiên, đây chỉ là sân nhà của CLB trong nửa mùa giải, bởi họ lại phải di chuyển lần nữa – lần này đến sân Town Hall Park, Methil, để bắt đầu mùa giải 1902/03.

Buckhaven United, whose colours were black and white, played at Toll Park. The first club of that name was founded around 1890 and lasted only a season, but United were reborn in 1897 and played their first match in September of that year. In 1902, United considered the possibility of becoming a senior professional club representing the local area, which prompted the local press to comment: “Some people talk of running a senior team in Buckhaven, but older heads view this as beyond the resources of the town itself; they hold, and rightly we think, that such a team could only be done by amalgamation with Wemyss or Leven”.

Buckhaven United, một câu lạc bộ màu đen trắng, thi đấu tại công viên Toll. Câu lạc bộ đầu tiên mang tên này được thành lập vào khoảng năm 1890 và chỉ tồn tại trong một mùa giải, nhưng United được tái sinh vào năm 1897 và chơi trận đấu đầu tiên vào tháng 9 cùng năm đó. Vào năm 1902, United xem xét khả năng trở thành một câu lạc bộ chuyên nghiệp đại diện cho khu vực địa phương, điều này khiến cho báo chí địa phương nhận xét: “Một số người nói về việc thành lập một đội bóng chuyên nghiệp tại Buckhaven, nhưng những người đứng đầu thị trấn cho rằng điều này vượt quá khả năng của chính thị trấn; họ cho rằng, và đúng như họ nghĩ, một đội bóng như vậy chỉ có thể được tạo ra bằng cách hợp nhất với Wemyss hoặc Leve”

By early 1903, local opinion that the Levenmouth area could support a senior side was growing almost daily. This enthusiasm resulted in a public meeting being held in Methil in January 1903 “to discuss the formation of a senior club for the East of Fife” – and East Fife Football Club was born.

Vào đầu năm 1903, sự ủng hộ của dư luận địa phương cho rằng khu vực Levenmouth có thể hỗ trợ cho một đội bóng đẳng cấp ngày càng tăng lên. Sự phấn khích này dẫn đến việc tổ chức một cuộc họp công khai tại Methil vào tháng 1 năm 1903 “để thảo luận về việc thành lập một câu lạc bộ đẳng cấp cho Đông Fife” – và East Fife Football Club được thành lập.

Leven Thistle’s Town Hall Park was taken over by the newly formed East Fife and renamed Bayview Park. Having lost their home ground and having to face up to the likelihood that their regular patrons would turn their attentions to the new senior club, Thistle decided to call it a day.

Sân vận động Town Hall Park của đội bóng Leven Thistle đã bị nhượng lại cho East Fife mới thành lập và đổi tên thành Bayview Park. Sau khi mất sân nhà và phải đối mặt với khả năng khán giả của họ sẽ chuyển sự quan tâm đến câu lạc bộ mới, Thistle quyết định kết thúc hành trình của mình.

Unlike Leven Thistle, however, Buckhaven United did not fold following East Fife’s formation. They stayed in existence until 1912 and actually played East Fife three times, once at Toll Park and twice at Bayview, and won all three games!

Khác với Leven Thistle, đội Buckhaven United đã không tan rã sau khi East Fife được thành lập. Họ vẫn tồn tại cho đến năm 1912 và thực sự đã đối đầu với East Fife ba lần, một lần tại sân Toll Park và hai lần tại sân Bayview, và thắng tất cả ba trận!

Part Two – The Early Years (những năm đầu thành lập)

Tommy Fitzpatrick, Captain of East Fife when they won their first-ever trophy, the Fife Cup, in April 1908

Tommy Fitzpatrick, Captain of East Fife when they won their first-ever trophy, the Fife Cup, in April 1908

The formation of East Fife in 1903 brought the total number of senior clubs in Fife to six, the others being Raith Rovers, Cowdenbeath, Dunfermline Athletic, Lochgelly United and Hearts of Beath. The new club, whose colours were to be green and white, successfully applied for membership of the Scottish Football Association in April of that year. Their application to join the Northern League was rejected, however, and for the first year of East Fife’s existence they would have to be content with playing in the newly formed Fife League, the Wemyss Cup and the Scottish Qualifying Cup, as well as organising challenge matches against other senior clubs of similar standing.

Sự thành lập của đội bóng East Fife vào năm 1903 đã nâng tổng số các câu lạc bộ hàng đầu ở Fife lên sáu, các đội còn lại là Raith Rovers, Cowdenbeath, Dunfermline Athletic, Lochgelly United và Hearts of Beath. Đội bóng mới này, với màu sắc chính là xanh lá cây và trắng, đã thành công trong việc nộp đơn xin gia nhập Hiệp hội Bóng đá Scotland vào tháng Tư của năm đó. Tuy nhiên, đơn xin gia nhập Northern League bị từ chối, và trong năm đầu tiên của sự tồn tại của East Fife, họ phải thi đấu trong Giải bóng đá Fife mới thành lập, Cúp Wemyss và Cúp Quốc gia Scotland, cũng như tổ chức các trận đấu giao hữu với các câu lạc bộ hàng đầu khác có cùng đẳng cấp.

With the basic essentials in place, the East Fife Committee set about the task of raising a team in preparation for their first match against Heart of Midlothian, who agreed to send a side to Methil on 15th August 1903 in return for the princely sum of £15. On a dull and wet afternoon, the Fifers shared the honours with Hearts in a 2-2 draw, both home goals coming from Nangle. Delighted with what he had witnessed during the inaugural match, the reporter from the Leven Advertiser commented:”The result was full value for the play. Considering everything, the new team did splendidly. Take any eleven players, total strangers, and dump them down on a field at the start of a season and they would do no better. Given another match together and we will be prepared to see East Fife meet the County cracks and beat them”.

With the basic essentials in place, the East Fife Committee set about the task of raising a team in preparation for their first match against Heart of Midlothian, who agreed to send a side to Methil on 15th August 1903 in return for the princely sum of £15. On a dull and wet afternoon, the Fifers shared the honours with Hearts in a 2-2 draw, both home goals coming from Nangle. Delighted with what he had witnessed during the inaugural match, the reporter from the Leven Advertiser commented:”The result was full value for the play. Considering everything, the new team did splendidly. Take any eleven players, total strangers, and dump them down on a field at the start of a season and they would do no better. Given another match together and we will be prepared to see East Fife meet the County cracks and beat them.

In June 1904, East Fife were rejected by the Northern League for a second time and decided to call a meeting of clubs they thought would be interested in forming a new league for Fife and the Lothians. The clubs who were represented at the meeting; East Fife, Hearts of Beath, Edinburgh Adventurers, Bathgate, Bo’ness, Broxburn, Broxburn Shamrock, Dykehead and West Calder, were all in favour of the new combination and the Eastern League was born.

Vào tháng Sáu năm 1904, CLB East Fife đã bị Northern League từ chối lần thứ hai và quyết định tổ chức một cuộc họp với các câu lạc bộ mà họ nghĩ sẽ quan tâm đến việc thành lập một liên đoàn mới cho Fife và Lothians. Các CLB được đại diện tại cuộc họp gồm East Fife, Hearts of Beath, Edinburgh Adventurers, Bathgate, Bo’ness, Broxburn, Broxburn Shamrock, Dykehead và West Calder, đều ủng hộ ý tưởng thành lập liên đoàn mới và Eastern League đã ra đời.

In May 1905 the Fifers proposed to disband the Eastern League and form a new competition called the Central Football League, which would take its member clubs from the counties of Fife, Clackmannan and the Lothians.

Năm 1905, các thành viên của đội bóng Fifers đề xuất giải thể Eastern League và thành lập một giải đấu mới mang tên Central Football League, với sự tham gia của các câu lạc bộ từ các hạt Fife, Clackmannan và Lothians.

The Northern League, alarmed at the prospect of having to start the new season with only nine clubs after losing certain key members to the new competition, decided to offer membership to East Fife in the hope that their defecting clubs would have a change of heart. The outcome was that East Fife were unanimously elected to the Northern League and, in season 1905/06, would welcome Aberdeen Reserves, Arbroath, Dundee Reserves, Dundee Wanderers, Dunfermline Athletic, Forfar Athletic, Kirkcaldy United, Lochee United, Lochgelly United, Montrose and St. Johnstone to Methil.

The Northern League, lo lắng về khả năng phải bắt đầu mùa giải mới chỉ với 9 đội sau khi mất một số thành viên chủ chốt sang giải đấu mới, đã quyết định mời East Fife gia nhập với hy vọng các đội đã bỏ đi sẽ thay đổi quan điểm. Kết quả là East Fife đã được bầu làm thành viên của Northern League một cách nhất trí và, trong mùa giải 1905/06, họ sẽ đón chào Aberdeen Reserves, Arbroath, Dundee Reserves, Dundee Wanderers, Dunfermline Athletic, Forfar Athletic, Kirkcaldy United, Lochee United, Lochgelly United, Montrose và St. Johnstone tới Methil.

At the end of the 1905/06 season, Bayview Park was completely enclosed with a wooden fence and a 400 seat grandstand was built on the north side of the ground. The Fifers now considered themselves worthy of Scottish League membership and duly applied in the summer of 1906, but their application was turned down as bottom clubs Vale of Leven and East Stirlingshire were both re-elected. Just days after the initial rejection, the decision was taken to increase the size of the Scottish League by two clubs and East Fife submitted a second application, but this time Ayr Parkhouse and Dumbarton were successful.

Cuối mùa giải 1905/06, Bayview Park đã được bao quanh hoàn toàn bằng hàng rào gỗ và một khán đài có 400 chỗ ngồi được xây dựng ở phía bắc của sân. Những người hâm mộ của East Fife bây giờ xem mình xứng đáng được vào hạng Scottish League và đã đăng ký trong mùa hè năm 1906, nhưng đơn đăng ký của họ đã bị từ chối khi các đội Vale of Leven và East Stirlingshire cũng đã được bầu lại. Chỉ vài ngày sau khi bị từ chối lần đầu, quyết định đã được đưa ra để tăng số lượng câu lạc bộ trong Scottish League thêm hai đội và East Fife đã nộp đơn đăng ký lần thứ hai, nhưng lần này Ayr Parkhouse và Dumbarton mới thành công.

Attendances at Bayview increased during the following season, which prompted a third application for admission to the Scottish League in 1907 season along with Dunfermline Athletic, but the club was yet again unsuccessful.

Trong mùa giải tiếp theo, số lượng người đến theo dõi các trận đấu tại Bayview đã tăng lên, đó là lý do khiến CLB thực hiện đơn xin tham gia Liên đoàn bóng đá Scotland lần thứ ba vào mùa giải năm 1907 cùng với Dunfermline Athletic, tuy nhiên CLB lại một lần nữa không thành công.

In April 1908, East Fife won their first ever trophy, the Fife Cup, with a 4-2 victory against Lochgelly United at the neutral venue of North End Park, Cowdenbeath. Although nowadays the Fife Cup is considered to be a minor tournament, back in 1908 it was considered to be a major prize. After being presented with the trophy, team Captain Tommy Fitzpatrick was carried shoulder high by a euphoric band of East Fife supporters, around 500 having made the journey to Cowdenbeath by special train.

Vào tháng 4 năm 1908, East Fife đã giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của họ khi giành được chiếc cúp Fife sau trận thắng 4-2 trước Lochgelly United tại sân North End Park, Cowdenbeath. Dù hiện nay, cúp Fife được xem là giải đấu nhỏ, nhưng vào năm 1908, nó được coi là một giải thưởng quan trọng. Sau khi nhận được chiếc cúp, đội trưởng Tommy Fitzpatrick đã được các CĐV East Fife vác trên vai xung quanh 500 người để đi chuyến tàu đặc biệt để đến Cowdenbeath.

Tommy Fitzpatrick, Captain of East Fife when they won their first-ever trophy, the Fife Cup, in April 1908

Tommy Fitzpatrick, Captain of East Fife when they won their first-ever trophy, the Fife Cup, in April 1908

As the Fifers were making a name for themselves on the field of play, however, matters off the park were causing concern as the club’s landlord sold off the land around Bayview Park to housing developers. By March 1908 the builders had almost encroached on the football park and, although it was anticipated that the pitch might be saved for one more season, it was widely expected that East Fife would eventually have to re-locate.

Trong khi các cầu thủ Fifers đang gây dựng danh tiếng cho đội bóng trên sân cỏ, những vấn đề ngoài lề đang gây ra sự lo ngại khi chủ sở hữu của câu lạc bộ đã bán đất xung quanh Bayview Park cho các nhà phát triển bất động sản. Đến tháng 3 năm 1908, các nhà thầu xây dựng đã gần như chiếm đóng sân bóng và mặc dù có hy vọng sân có thể được giữ lại thêm một mùa bóng, nhưng nhiều người dự đoán rằng East Fife sẽ phải tìm đến địa điểm mới.

Towards the end of season 1908/09, developments elsewhere in the Scottish game signalled the end of the Fifers’ involvement with the Northern League. In March 1909 the Scottish Football Association announced that it was prepared to sanction the formation of a ‘Second XI League’ for the benefit of the Scottish League clubs. As this new league would inevitably mean the withdrawal of Dundee and Aberdeen reserves from the Northern League, the decision was taken by some of its member clubs to form a new competition covering a wider geographical area.

Về cuối mùa giải 1908/09, những diễn biến khác trong bóng đá Scotland cho thấy kết thúc sự tham gia của đội bóng Fifer với Northern League. Vào tháng 3 năm 1909, Hiệp hội Bóng đá Scotland thông báo rằng họ sẵn sàng cho phép thành lập một ‘Giải đấu thứ hai’ nhằm đem lại lợi ích cho các câu lạc bộ Scottish League. Vì giải đấu mới này sẽ dẫn đến việc rút lui của Dundee và Aberdeen từ Northern League, một số câu lạc bộ thành viên đã quyết định thành lập một giải đấu mới bao phủ một khu vực địa lý rộng hơn.

At a meeting held in Dunfermline during March 1909, a new twelve team competition was inaugurated consisting of West Lothian clubs Bathgate, Broxburn Athletic and Bo’ness; Alloa Athletic and King’s Park from the Stirling area and Northern League clubs St. Johnstone, Arbroath, Dunfermline Athletic, Lochgelly United, Kirkcaldy United and East Fife with the twelfth place taken by Cowdenbeath reserves. The Central League, which was destined to have a huge impact on the Scottish game, had been born!

Tại một cuộc họp được tổ chức tại Dunfermline vào tháng 3 năm 1909, một giải đấu mới với mười hai đội tham dự đã được khởi động, bao gồm các câu lạc bộ ở West Lothian như Bathgate, Broxburn Athletic và Bo’ness; Alloa Athletic và King’s Park đến từ khu vực Stirling và các câu lạc bộ Northern League như St. Johnstone, Arbroath, Dunfermline Athletic, Lochgelly United, Kirkcaldy United và East Fife, cùng với đội thứ mười hai Cowdenbeath reserves. Central League, sau này sẽ có tác động lớn đến bóng đá Scotland, đã ra đời!

Part Three – Central League Days (Những ngay tham dự Central League)

The Fifers, after having discarded their green and white jerseys in favour of navy blue, played their first ever Central League match against St Johnstone at Bayview on 21st August 1909. The first win in the new competition, however, was not recorded until 25 September 1909, when Broxburn Athletic were beaten 4-1 in Methil. What is also significant about this match is that Wilkie’s three goals for the Fifers that day was the first ever hat-trick scored at Bayview Park! Later that same month, the Fifers won the right to play in the Scottish Cup for the first time in their history by beating Aberdeen Harp 3-0 in the third round of the Qualifying Cup.

The Fifers (tên gọi của đội bóng) đã chơi trận đấu đầu tiên của họ tại giải Central League vào ngày 21 tháng 8 năm 1909 tại Bayview, sau khi đã từ bỏ áo đấu màu xanh lá cây và trắng để chuyển sang màu xanh đậm. Tuy nhiên, chiến thắng đầu tiên tại giải mới này của đội bóng không được ghi nhận cho đến ngày 25 tháng 9 năm 1909, khi đội bóng Broxburn Athletic bị đánh bại 4-1 tại Methil. Điều đặc biệt nữa về trận đấu này là ba bàn thắng của cầu thủ Wilkie cho đội bóng Fifers đã trở thành hat-trick đầu tiên được ghi tại sân Bayview Park! Vào cuối tháng đó, đội bóng Fifers đã giành quyền tham gia Scottish Cup lần đầu tiên trong lịch sử của mình sau khi đánh bại Aberdeen Harp với tỷ số 3-0 tại vòng ba của giải đấu Qualifying Cup.

The club’s first ever Scottish Cup tie was played against Hurlford at Bayview on 15 January 1910, where the Fifers won a place in the last sixteen of the competition with a convincing 4-1 win. The following round saw the Fifers drawn at home against Queen’s Park, who at the time fielded a host of well known players including the famous Scottish internationalist R.S. McColl. Despite a brave performance from the Methil men, the Spiders ended the Fifers interest in the competition with a 3-2 win.

Trận đấu đầu tiên của câu lạc bộ trong giải Scottish Cup diễn ra vào ngày 15 tháng 1 năm 1910 tại Bayview, khi mà các cầu thủ đến từ Fife đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-1 trước đội Hurlford để giành vé vào vòng 16 đội. Vòng đấu tiếp theo, Fife được đá trên sân nhà và đối thủ của họ là đội Queen’s Park, đội bóng này đang sở hữu nhiều cầu thủ nổi tiếng của Scotland, trong đó có cầu thủ quốc tế nổi tiếng R.S. McColl. Mặc dù Methil đã có một màn trình diễn dũng cảm, nhưng đội bóng Spiders đã chấm dứt sự tham gia của Fife trong giải đấu này với tỷ số 3-2.

During the summer of 1910 East Fife became increasingly concerned about the uncertainty surrounding Bayview Park as plans for the new school at Aberhill were drawn up. Initially, it was hoped that the only change to the football ground would be a further reduction in the dimensions of the playing surface, but when spectators arrived at Bayview for the first match of the 1910/11 season, they found that the whole playing surface had been moved several yards to the west. This meant that the grandstand, which had been situated in the middle of the north touchline, was now at the north-east corner of the ground. The pavilion, which had occupied a position between the grandstand and the north-west corner of the park, now found itself situated almost exactly on the half-way line!

Trong mùa hè năm 1910, người dân ở East Fife trở nên ngày càng lo lắng về sự không chắc chắn của Bayview Park khi kế hoạch xây dựng trường học mới tại Aberhill được lên kế hoạch. Ban đầu, hy vọng rằng sân bóng đá chỉ sẽ giảm diện tích thêm một chút, nhưng khi khán giả đến Bayview để xem trận đấu đầu tiên của mùa giải 1910/11, họ phát hiện rằng toàn bộ diện tích đã bị dời sang phía tây vài thước. Điều này có nghĩa là khán đài, trước đó đặt giữa viền bên phải phía bắc, bây giờ đã ở góc đông bắc của sân. Công trình trạm xem, trước đây đặt ở vị trí giữa khán đài và góc tây bắc của sân, bây giờ lại nằm ở gần giữa sân.

Early in 1911 it became apparent that all was not well behind the scenes at Bayview Park when it was announced that the club was in a bad way financially, largely due to poor gates during the first half of the season. The club struggled on, but after two blank Saturdays in March when the financial situation forced the cancellation of two fixtures, doubt was expressed as to whether the Fifers could stay afloat. Faced with the possibility that their beloved football club was about to cease operations, club officials, local businessmen and supporters rallied round and decided on a course of action. Eventually, the decision was taken to float the club as a Limited Liability Company and, by April 1911, the flotation was reported to be ‘proceeding merrily’. On 29th May 1911, East Fife Football Club Limited was incorporated as a Company under the Companies (Consolidation) Act 1908. The Fifers had been saved!

Vào đầu năm 1911, tình hình đằng sau hậu trường của Bayview Park không mấy tốt đẹp khi CLB đang gặp khó khăn về tài chính, chủ yếu là do doanh thu vé kém trong nửa đầu mùa giải. CLB vẫn cố gắng tiếp tục hoạt động, nhưng sau hai thứ bảy liên tiếp vào tháng Ba khi tình hình tài chính ép buộc phải hủy hai trận đấu, người ta bắt đầu nghi ngờ liệu Fifers có thể tồn tại tiếp được hay không. Đối mặt với khả năng CLB bóng đá yêu quý của họ sắp phải ngừng hoạt động, các quan chức CLB, doanh nhân địa phương và người hâm mộ đã đoàn kết và quyết định hành động. Cuối cùng, quyết định được đưa ra để chuyển đổi CLB thành Công ty có trách nhiệm hữu hạn, và đến tháng Tư năm 1911, việc chuyển đổi được thông báo đang “tiến triển tốt”. Vào ngày 29 tháng 5 năm 1911, Câu lạc bộ Bóng đá East Fife đã được thành lập như một Công ty theo Đạo luật Công ty 1908. Fifers đã được cứu vớt!

Everyone associated with East Fife looked forward to the 1911/12 season with fresh enthusiasm. Never before in the history of the club had the outlook been so promising. The Fifers’ re-birth as a Limited Company with the associated cash injection from the sale of shares meant that the ‘old wood’ could be cleared away and some fresh talent brought to Bayview. The opportunity was also taken to change the team colours to black and gold, a choice that the club has retained to this day.

Mọi người liên quan đến đội bóng East Fife đều trông mong đến mùa giải 1911/12 với niềm hân hoan mới. Chưa bao giờ trong lịch sử của câu lạc bộ có triển vọng rực rỡ như vậy. Sự tái sinh Fifers dưới hình thức công ty TNHH cùng với nguồn tiền từ việc bán cổ phiếu đã cho phép loại bỏ những cầu thủ cũ và đưa thêm những cầu thủ tài năng mới đến Bayview. Điều này cũng được sử dụng để thay đổi màu sắc của đội bóng thành đen và vàng, lựa chọn mà câu lạc bộ đã giữ đến ngày nay.

In the summer of 1914, East Fife applied for Scottish League membership yet again when the size of the Second Division was increased to sixteen, but were rejected in favour of Lochgelly United and Clydebank. Had their application been successful, however, the Fifers’ league membership would have been short lived due to the outbreak of the Great War just weeks later. After war broke out, Central League fixtures became few and far between for obvious reasons and, in August 1915, a meeting was held by club officials to decide if it was worthwhile keeping the club going. Fortunately the Fifers decided to carry on and joined the Eastern League, which was created as a result of the Scottish League’s decision to disband the Second Division for the remainder of the war.

Vào mùa hè năm 1914, East Fife đã nộp đơn xin gia nhập Liên đoàn Scotland lần nữa khi kích thước của Giải hạng Nhì được tăng lên 16 đội, nhưng đã bị từ chối để nhường chỗ cho Lochgelly United và Clydebank. Tuy nhiên, nếu đơn xin của họ được chấp thuận, tcầu thủ của Fifers sẽ không chơi bóng được lâu do Chiến tranh thế giới thứ I bùng phát chỉ vài tuần sau đó. Sau khi chiến tranh bùng nổ, các trận đấu của Central League trở nên hiếm hoi, và vào tháng 8 năm 1915, một cuộc họp đã được tổ chức bởi các quan chức của câu lạc bộ để quyết định liệu việc giữ câu lạc bộ có đáng giá hay không. May mắn thay, Fifers đã quyết định tiếp tục và tham gia Eastern League, được thành lập như một kết quả của quyết định của Liên đoàn Scotland giải tán Giải hạng Nhì trong phần còn lại của thời kỳ chiến tranh.

Peace was eventually declared in November 1918 and East Fife joined the Central League once again when it was re-started in August 1919. The following season, East Fife won their first major trophy, the Scottish Qualifying Cup, by beating Bo’ness at Central Park, Cowdenbeath, in front of a record crowd of 18,603. Huge crowds gathered at Methil station to welcome the team home, where some players were lifted shoulder high and carried along Methil High Street with the cup held aloft. It was, at the time, the greatest achievement in the Fifers’ history.

Sau cuộc chiến, vào tháng 11 năm 1918, hòa bình cuối cùng đã được lập lại và East Fife đã trở lại với Central League khi nó được khởi động lại vào tháng 8 năm 1919. Mùa giải tiếp theo, East Fife đã giành chiến thắng trong giải đấu chính đầu tiên của họ, Cúp Liên đoàn Scotland, bằng cách đánh bại Bo’ness tại Central Park, Cowdenbeath, trước đám đông kỷ lục 18.603 người. Đám đông lớn đã tập trung tại ga Methil để chào đón đội nhà, nơi một số cầu thủ đã được nâng lên vai và được đưa dọc đường phốcủa Methil với chiếc cúp được giơ lên trên cao. Đó là thành tựu lớn nhất trong lịch sử của East Fife vào thời điểm đó.

Reaching the latter stages of the qualifying competition won entry to the Scottish Cup for the fourth time and, after defeating Stevenston United, the Fifers met Celtic for the first time in their history. With a huge crowd expected, major improvements were carried out at Bayview Park and squads of workmen were employed raising an embankment on the north side of the ground, adjacent to the grandstand. The match attracted a new ground record of 11,000, who saw the Glasgow side progress with a 3-1 victory.

Được vào vòng loại cuối cùng đã giành cho đội bóng Fifers vé vào thi đấu tại Scottish Cup lần thứ tư và, sau khi đánh bại Stevenston United, đội đã đối đầu với Celtic lần đầu tiên trong lịch sử của họ. Với mong đợi của một lượng lớn khán giả, những cải tiến lớn đã được thực hiện tại Bayview Park và các nhóm thợ xây dựng đã được thuê để nâng khán đài phía bắc của sân, sát với khán đài chính. Trận đấu thu hút một kỷ lục mới về số lượng khán giả, lên đến 11.000 người, với chiến thắng 3-1 trước đội bóng đến từ Glasgow.

By 1920, the Central League had become a very successful competition and, as the league was made up mainly by clubs from the prosperous mining communities of Fife and the Lothians, healthy crowds meant that member clubs could pay their players good wages. Eventually it became apparent that the Scottish League clubs were in grave danger of losing most of their better players to the Central League, attracted by the healthy wages on offer. In order to prevent this scenario, the Scottish League decided to offer membership to the sixteen Central League clubs, along with Vale of Leven, Johnstone, Forfar Athletic and Arbroath, at the start of season 1921/22.

Đến năm 1920, giải bóng đá Central League trở thành một giải đấu rất thành công và, vì giải đấu này chủ yếu là của các câu lạc bộ đến từ các cộng đồng khai thác mỏ giàu có của vùng Fife và Lothians, lượng khán giả đông đảo và hào phóng đã giúp các câu lạc bộ trả lương tốt cho các cầu thủ của mình. Cuối cùng, các câu lạc bộ Liên đoàn Scotland đang đối mặt với nguy cơ mất đi phần lớn các cầu thủ giỏi nhất của mình cho Central League, do lương hấp dẫn mà giải đấu này mang lại. Để ngăn chặn tình huống này xảy ra, Liên đoàn Scotland quyết định mời gia nhập mười sáu câu lạc bộ Central League, cùng với Vale of Leven, Johnstone, Forfar Athletic và Arbroath, vào đầu mùa giải 1921/22.

After so many failed attempts, East Fife had finally managed to attain Scottish League status!

Sau nhiều lần thất bại, East Fife cuối cùng cũng đã đạt tham dự được Scottish League!

Part Four – Into The Scottish League (Tham dự giải VĐQG Scotland)

In anticipation of their entry into the Scottish League in 1921, East Fife proposed further improvements to Bayview Park, including the erection of a new 3,000 seat grandstand and an increase in the size of the banking to bring the total capacity up to 35,000. Of course, the actual improvements carried out fell far short of these ambitious proposals, but dramatic improvements were made to the playing surface. By the time Cowdenbeath visited Methil for a pre-season friendly the pitch was in magnificent order and general opinion was that very few Scottish League clubs had turf of a similar quality.

Trước khi tham gia Liên đoàn Scotland vào năm 1921, East Fife đề xuất cải tiến Bayview Park bao gồm việc xây dựng một khán đài mới có sức chứa 3.000 chỗ ngồi và tăng kích thước của tổng sức chứa đạt 35.000 người. Tuy nhiên, những cải tiến thực tế được thực hiện không đạt được đề xuất tham vọng này, tuy nhiên, sân bóng đã được cải thiện đáng kể. Đến khi đội bóng Cowdenbeath đến Methil để thi đấu giao hữu trước mùa giải, sân đã được bảo trì tốt và ý kiến chung là rằng rất ít các câu lạc bộ Liên đoàn Scotland có bề mặt cỏ tốt như vậy.

On Saturday 20th August 1921, East Fife played their first ever Scottish League match against Bathgate at Bayview Park, where Neish scored the Fifers’ first league goal from the penalty spot as the visitors won a disappointing match 2-1. Defeat at Stenhousemuir followed a week later, but on Saturday 3rd September the first ever Scottish League win was recorded; a single goal triumph over near-neighbours Lochgelly United at Bayview. The Fifers finished their Scottish League season in mid-table.

Vào ngày Thứ Bảy 20 tháng Tám năm 1921, đội bóng East Fife đã ra sân trong trận đấu Scottish League đầu tiên của họ với Bathgate tại sân Bayview Park, nơi Neish đã ghi bàn thắng đầu tiên của Fifers từ chấm 11m trong trận đấu tẻ nhạt mà đội khách đã giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Thất bại trước Stenhousemuir đã đến một tuần sau đó, nhưng vào ngày Thứ Bảy 3 tháng Chín, chiến thắng đầu tiên trong lịch sử Scottish League đã được ghi nhận; một chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước Lochgelly United ở Bayview. Fifers kết thúc mùa giải của họ ở giữa bảng xếp hạng Scottish League.

The summer of 1922 was dominated by the construction of the new grandstand on the south side of Bayview Park, opposite the wooden structure erected in 1906. The grandstand, which could only hold around a third of the originally proposed capacity, was opened at the beginning of October. Further ground improvements were carried out by a volunteer work force during the summer of 1923 when the banking around the ground was terraced in order to allow 20,000 spectators to be accommodated ‘in comfort’.

Mùa hè năm 1922 được chú ý bởi việc xây dựng khán đài mới ở phía nam của Công viên Bayview, đối diện với cấu trúc gỗ được xây dựng vào năm 1906. Khán đài này chỉ có thể chứa khoảng một phần ba so với khả năng ban đầu được đề xuất, và đã được khánh thành vào đầu tháng Mười. Những cải tiến khác trên mặt bằng được thực hiện bởi một đội ngũ tình nguyện viên trong mùa hè năm 1923, khi khán đàn xung quanh khu vực sân được sắp xếp bậc thang để cho phép khoảng 20.000 khán giả ngồi một cách “thoải mái”.

The Fifers’ league form didn’t exactly set the heather alight during the early 1920’s, with the club occupying a mid-table position in the Second Division for much of this time. The only time the club came anywhere near promotion was in season 1925/26 when they finished fourth; four points adrift of second placed Clyde and ten points behind Champions Dunfermline Athletic. On the other hand, the club never looked like candidates for relegation to the short-lived Third Division, which was in existence for three seasons from 1923 to 1926.

Hình thức thi đấu của Fifers không phải là tâm điểm chú ý trong những năm đầu thập niên 1920, khi đội bóng giữ vị trí giữa BXH ở giải Hạng nhì trong phần lớn thời gian này. Lần duy nhất đội bóng gần như lên hạng là vào mùa giải 1925/26 khi họ xếp thứ tư; kém 4 điểm so với đội xếp thứ hai Clyde và kém 10 điểm so với nhà vô địch Dunfermline Athletic. Tuy nhiên, đội bóng chưa bao giờ được đánh giá là có khả năng xuống hạng ở giải Hạng ba  trong ba mùa giải từ 1923 đến 1926.

During the mid 1920’s, East Fife played Rangers for the first time when the two clubs were drawn to face each other in the Scottish Cup on 24th January 1925. Once again, the facilities at Bayview were improved with the addition of four turnstiles at the main entrance and two pay boxes in School Street, with the standing capacity of the ground also added to. Unfortunately, like their rivals Celtic four years earlier, the Glasgow giants returned west with a 3-1 victory.

Vào giữa những năm 1920, East Fife đã đấu với Rangers lần đầu tiên khi hai câu lạc bộ được rút thăm để đối đầu nhau trong Cúp Quốc Gia Scotland vào ngày 24 tháng 1 năm 1925. Một lần nữa, các tiện nghi tại Bayview đã được cải thiện với sự thêm vào 4 cửa soát vé tại lối vào chính và 2 hộp thu tiền ở đường School, đồng thời tăng sức chứa khán đài của sân bóng. Thật không may, giống như đối thủ Celtic bốn năm trước đó, những người khổng lồ của Glasgow đã trở về phía Tây với chiến thắng 3-1.

A successful run in the Scottish Cup didn’t elude the club for much longer, however, and in January 1927 the Methil men embarked on what was to become a truly remarkable Scottish Cup run. Victory over Thornhill in the first round was rewarded with a home tie against Aberdeen. On 5th February, the ‘Dons’ visited Methil for the first time, where an early Jock Wood goal was countered by a Cheyne equaliser to take the tie to a replay at Pittodrie. The following Wednesday evening, the Fifers became ‘giant killers’ by knocking their First Division opponents out of the cup with a shock 2-1 victory. Two weeks later, a new ground record crowd of 12,000 paid to see East Fife take on Fife rivals Dunfermline Athletic in the third round of the competition at Bayview, where the home side claimed another First Division ‘scalp’ with a 2-0 victory.

Một chiến dịch thành công tại Cúp Scottish không tránh khỏi đội bóng trong thời gian ngắn, và vào tháng 1 năm 1927, đội Methil đã bắt đầu một chiến dịch Cúp Scottish đáng kinh ngạc. Thắng lợi trước Thornhill ở vòng đấu đầu tiên đã được đền đáp bằng một trận đấu ở sân nhà với Aberdeen. Vào ngày 5 tháng 2, ‘Dons’ đến Methil lần đầu tiên, nơi một bàn thắng sớm của Jock Wood đã bị gỡ hòa bởi bàn thắng san bằng của Cheyne để đưa trận đấu đến trận đá lại tại sân Pittodrie. Vào tối thứ Tư sau đó, Fifers trở thành ‘người giết khổng lồ’ bằng cách loại đối thủ đến từ Giải Vô địch QG Scotland của họ khỏi giải đấu bằng chiến thắng bất ngờ 2-1. Hai tuần sau đó, một đám đông kỷ lục mới 12.000 người đã đến xem East Fife đấu với đối thủ cùng vùng Dunfermline Athletic ở vòng ba của giải đấu tại sân Bayview, nơi đội chủ nhà giành chiến thắng 2-0 trước đội bóng đến từ Giải Vô địch QG Scotland.

The Quarter-Final paired the Fifers with fellow Second Division side Arthurlie at Dunterlie Park, Barrhead, where East Fife adapted best to the ‘quagmire’ conditions and comfortably saw off their counterparts with three goals without reply.

Trận tứ kết đấu giữa đội bóng East Fife và đối thủ cùng chơi ở giải hạng hai là Arthurlie đã diễn ra tại sân Dunterlie Park, Barrhead. Dù đối đầu trên một mặt sân đầy bùn lầy, East Fife đã chơi tốt hơn và dễ dàng vượt qua đối thủ với tỷ số 3-0.

Only Partick Thistle now stood between East Fife and the final of the country’s top football tournament. On 26 March, a crowd of 38,000 packed the neutral terraces of Tynecastle Park in Edinburgh for the semi-final against the more fancied Glasgow side. With the score standing at 1-1,  East Fife captain Jock Wood netted what proved to be the winning goal and, when the final whistle sounded, scores of East Fife supporters dodged the lines of police, invaded the pitch and hugged their heroes. Just six years after becoming Scottish League members, East Fife met Celtic in the Scottish Cup Final at Hampden Park on 16 April 1927, the first Cup final to be broadcast live on the radio.

Chỉ còn đối thủ Partick Thistle trước mắt, East Fife đã tiến gần đến trận chung kết giải bóng đá hàng đầu của đất nước. Vào ngày 26 tháng 3, một đám đông 38.000 người đổ về sân Tynecastle Park ở Edinburgh để chứng kiến trận bán kết với đội bóng đến từ Glasgow được đánh giá cao hơn. Trong khi tỷ số đang là 1-1, đội trưởng của East Fife, Jock Wood đã ghi bàn thắng quyết định và khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng ngàn cổ động viên của East Fife lao xuống sân, né tránh các đường cảnh sát và ôm chặt các cầu thủ của họ. Chỉ sau sáu năm trở thành thành viên của Liên đoàn Bóng đá Scotland, East Fife đã gặp Celtic trong trận chung kết Cúp Scotland tại sân Hampden Park vào ngày 16 tháng 4 năm 1927, đây là trận chung kết đầu tiên được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh.

Few who listened to the broadcast were prepared for the great start to the match when, after only two minutes, the Fifers took a shock lead through a header from Jock Wood. Unfortunately, the joy was short lived. Only a minute later the match was squared, just before half time Celtic took the lead, then just after the break the Glasgow scored again to make the final score 3-1.

Ít người nghe phát thanh vừa chuẩn bị cho phần khởi đầu tuyệt vời của trận đấu khi, chỉ sau hai phút, đội Fifers đã ghi bàn mở tỷ số bằng pha đánh đầu của Jock Wood. Thật không may, niềm vui chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Chỉ sau một phút, trận đấu đã được gỡ hòa, trước khi Celtic lấy lại thế trận trước giờ nghỉ giữa hiệp, và sau giờ nghỉ giữa hiệp, đội bóng của Glasgow đã ghi thêm một bàn nữa để ấn định tỉ số cuối cùng là 3-1.

With confidence no doubt boosted by the successful cup run, East Fife came agonisingly close to winning promotion the following season, but lost out by just two points to second placed Third Lanark. The club didn’t have long to wait for a crack at First Division football, however.

Với sự tự tin được củng cố bởi thành công trong chặng đua cúp, East Fife đã gần như đạt được mục tiêu thăng hạng mùa giải tiếp theo, nhưng đã thất bại chỉ trong hai điểm so với đội xếp thứ hai Third Lanark. Tuy nhiên, đội bóng không phải chờ lâu để có cơ hội tham gia giải bóng đá hạng Nhất.

Promotion was finally achieved in season 1929/30 following an exciting season-long battle for the Second Division Championship with Leith Athletic, who eventually landed the title on goal average. With Raith Rovers’ relegation to the Second Division coming at the same time, East Fife had never had a better chance to establish themselves as the district’s top football club!

Cuối cùng, East Fife cũng đã đạt được mục tiêu trong mùa giải 1929/30 sau một mùa giải đầy kịch tính cạnh tranh với Leith Athletic cho chức vô địch hạng hai, nhưng đội Leith Athletic cuối cùng đã giành được danh hiệu với hiệu số ghi bàn tốt hơn. Với việc Raith Rovers xuống hạng hai cùng lúc, East Fife chưa bao giờ có cơ hội tốt hơn để vững vàng trên ngôi đội bóng đá hàng đầu của khu vực này!

Part Five – The Finest Hour (Phần Năm – Giờ phút tuyệt vời nhất)

In preparation for the club’s first season in the top flight, several further improvements were carried out at Bayview Park during the summer of 1930. A press box added to the front of the grandstand and telephones were installed at the east end of the pavilion to allow match reports to be relayed swiftly to the media. Additional turnstiles were also installed at the west end of the ground.

Trong chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên của câu lạc bộ ở hạng cao nhất, một số cải tiến khác được tiến hành tại Bayview Park trong mùa hè năm 1930. Một hộp báo được thêm vào phía trước của khán đài lớn và các điện thoại được lắp đặt ở đầu đông của khu vực để cho phép các bản báo cáo trận đấu được truyền nhanh chóng cho các phương tiện truyền thông. Các cửa quay vé bổ sung cũng được lắp đặt ở đầu tây của sân.

East Fife’s first venture into the First Division, however, was largely disappointing. A poor start to the season saw heavy defeats inflicted from Motherwell, Hearts, Celtic, Partick Thistle and Airdrieonians, before the first victory arrived on the last Saturday in September when Ayr United were beaten 4-1 at Bayview. Following further heavy defeats over the course of the season, the Fifers finished at the foot of the table and returned to the Second Division after only one season in the top league.

Lần đầu tiên tham gia giải đấu hạng nhất, East Fife đã trải qua một kỳ tích cực kỳ thất vọng. Với một khởi đầu tệ hại, họ đã thua đậm trước Motherwell, Hearts, Celtic, Partick Thistle và Airdrieonians trước khi giành được chiến thắng đầu tiên vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 9, khi đánh bại Ayr United với tỉ số 4-1 tại sân Bayview. Tuy nhiên, sau những trận thua đậm khác trong suốt mùa giải, đội bóng của họ đã xếp cuối bảng và trở lại Hạng nhì sau chỉ một mùa giải.

Shortly after the season ended, however, the club received the honour of having a player selected to represent Scotland for the first time when Dan Liddle was picked to play for his country against Austria in Vienna on 16th May 1931. Although he failed to find the net as the Scots went down 5-0, Liddle kept his place in the side to face Italy four days later, but again tasted defeat as Scotland lost 3-0. The Scots eventually tasted victory in the final match of the tour against Switzerland in Geneva, but again ‘Dangerous Dan’ failed to find the net and never again pulled on the dark blue jersey of his country.

Sau khi mùa giải kết thúc, tuy nhiên, CLB đã được vinh danh khi một cầu thủ lần đầu tiên được chọn đại diện cho Scotland, đó là Dan Liddle, để thi đấu cho đội tuyển quốc gia của mình trong trận đấu với Áo tại Vienna vào ngày 16 tháng 5 năm 1931. Mặc dù ông không thể ghi bàn khi Scotland thua 5-0, nhưng Liddle vẫn được 1 suất thi đấu để đối đầu với Italia vào bốn ngày sau đó, nhưng lại thất bại khi Scotland để thua 3-0. Cuối cùng, Scotland đã giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của chuyến thi đấu đến Thụy Sĩ ở Geneva, nhưng lần này ‘Dangerous Dan’ không thể ghi bàn và không bao giờ mặc áo đấu màu xanh đậm của đội tuyển quốc gia nữa.

Most of the 1930’s saw East Fife finish their league campaign in mid-table, with little to boast about in the cup competitions. In season 1937/38, however, the Fifers enjoyed a reasonably successful league campaign, and on 11th December 1937, recorded their biggest ever competitive win by beating Edinburgh City 13-2 at Bayview in a Division Two match. As well as being a club record, this score also stands as the biggest Second Division score-line of the Twentieth Century!

Trong suốt thập niên 1930, East Fife chỉ đạt thành tích trung bình ở giải vô địch, với ít thành tích đáng tự hào ở các giải cúp. Tuy nhiên, trong mùa giải 1937/38, đội bóng này đã có một mùa giải vô cùng thành công, và vào ngày 11 tháng 12 năm 1937, đã giành chiến thắng lớn nhất trong lịch sử của mình khi đánh bại Edinburgh City với tỷ số 13-2 tại sân Bayview trong trận đấu thuộc giải hạng Hai. Không chỉ là kỷ lục của câu lạc bộ, mà tỷ số này còn là kết quả lớn nhất của Giải hạng Hai trong Thế kỷ 20!

This feat paled, however, during the Scottish Cup run that was to last for the rest of the season, when East Fife became the only Second Division side to win Scottish football’s greatest prize.

Kỳ tích đó trở nên nhạt nhòa tuy nhiên, trong suốt chặng đường chinh phục Cúp bóng đá Scotland còn lại của mùa giải đó, khi East Fife trở thành đội bóng duy nhất của Giải hạng Nhì giành chiến thắng trong giải đấu bóng đá lớn nhất của Scotland.

The story began at Broomfield Park, Airdrie, on 22nd January, where the home side entertained East Fife in what was considered to be one of the less attractive fixtures of the first round. Nevertheless, several hundred Fifers considered the tie alluring enough to travel through by special train and a crowd of 5,000 saw the visitors progress with a 2-1 win. Another fellow Second Division team, Dundee United, were trounced 5-0 at Bayview in round two, which set the Fifers up nicely for a home tie against Aberdeen in the third round. Few expected the home side to repeat their feat of eleven years earlier, but that is exactly what happened, with the tie won at Pittodrie following stalemate in Methil!

Câu chuyện bắt đầu tại Broomfield Park, Airdrie, vào ngày 22 tháng 1, nơi đội chủ nhà đón tiếp East Fife trong trận đấu được xem là một trong những trận đấu ít hấp dẫn của vòng đấu đầu tiên. Tuy nhiên, vài trăm người yêu bóng đá East Fife vẫn cảm thấy trận đấu hấp dẫn và khoảng 5.000 người đã đến xem trận đấu và chứng kiến ​​đội khách tiến bộ với chiến thắng 2-1. Đội bóng khác của giải Hạng Nhì, Dundee United, đã bị đánh bại với tỷ số 0-5 tại Bayview ở vòng hai, điều này đã giúp East Fife chuẩn bị tốt cho trận đấu ở vòng ba trên sân nhà gặp Aberdeen. Rất ít người mong đợi đội chủ nhà có thể lặp lại thành tích của họ từ mười một năm trước, nhưng đó chính là điều đã xảy ra, với chiến thắng được giành tại Pittodrie sau khi hòa tại Methil!

Following a ‘heroes welcome’ on their return to Fife, ‘cup fever’ gripped the east of the county when the Quarter-Final draw set up a local derby against Raith Rovers.

Sau một cuộc đón chào như những người hùng khi trở về Fife, cả khu vực phía đông của hạt này đã bị “sức hút cúp” chi phối khi trận đấu tứ kết là trận derby địa phương với đội Raith Rovers.

A new ground record of 18,642 packed the Bayview terraces on 19th March 1938 for the big game; a keenly fought tussle which finished 2-2. An even larger crowd of 25,500, again a record attendance, packed into Stark’s Park four days later for the replay, where the men in black and gold won the right to face St Bernard’s in the Semi-Final with a 4-2 victory. The tie against the Edinburgh side took three games, all played at Tynecastle, to settle. Following two 1-1 draws, the Semi-Final was finally settled on Wednesday 13th April with a 2-1 win and East Fife’s dreams of appearing in a second Scottish Cup Final became reality.

Ngày 19 tháng 3 năm 1938, trận đấu quan trọng đã thu hút đến 18,642 người đến sân Bayview. Trận đấu đã diễn ra khốc liệt và kết thúc với tỉ số hòa 2-2. Bốn ngày sau đó, một đám đông lớn hơn 25,500 người, một lần nữa lập kỷ lục về sức chứa, đã đổ về sân Stark’s Park để xem trận đá lại. Trong trận đấu này, đội mặc áo đen và vàng đã giành chiến thắng với tỉ số 4-2 và giành quyền đối đầu với đội St Bernard’s ở bán kết. Trận đấu với đội bóng Edinburgh đã diễn ra trong ba trận đấu, tất cả đều được tổ chức tại sân Tynecastle. Sau hai trận hòa 1-1, bán kết cuối cùng đã được giải quyết vào ngày thứ tư, ngày 13 tháng 4 với chiến thắng 2-1, và giấc mơ của East Fife được xuất hiện trong trận chung kết CupScotland lần thứ hai cũng trở thành hiện thực.

Cup fever gripped Methil and the east of Fife as the Cup Final against Kilmarnock approached, and no fewer than six special trains were scheduled to depart from Methil and Leven stations.

Cơn sốt Cup bao trùm Methil và phía đông Fife khi trận chung kết Cup gần đến với Kilmarnock, và không ít hơn sáu chuyến tàu đặc biệt được lên lịch khởi hành từ các ga Methil và Leven.

A crowd of 79,000 lined the Hampden terraces on Saturday 23rd April, where the Fifers took the lead through Eddie McLeod, only for Kilmarnock to equalise eight minutes later. In an action packed second half, there were goalmouth incidents aplenty, but neither side managed to find the net and the match finished all square at 1-1.

79,000 người đã đổ đầy các khán đài Hampden vào ngày Thứ Bảy, 23 tháng Tư, khi mà các cầu thủ Fifers đã vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Eddie McLeod, nhưng chỉ sau 8 phút, Kilmarnock đã gỡ hòa. Trong hiệp 2 đầy hấp dẫn, đã xảy ra nhiều tình huống ở cả hai khung thành, nhưng không đội nào ghi được bàn thắng và trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1.

A crowd of 91,710 turned out for the replay on Wednesday 27th April. After the Fifers had managed to hold out during an early Killie onslaught, McKerrell unleashed a fierce shot at the other end of the park to put the ‘underdogs’ ahead. Within six minutes, however, the First Division club had turned the match around and went in at half-time 2-1 ahead. Despite further pressure from Kilmarnock early in the second half, East Fife managed to square the match once again just before the hour-mark, when McLeod scored with an overhead kick. When the final whistle sounded, the score was still level at two goals apiece and the match went into extra time. As the additional 30 minutes progressed, East Fife slowly gained the upper hand using the wings to great advantage and soon had the Kilmarnock goal under severe pressure. Sensing that the underdogs were about to have their day, the crowd roared encouragement and, with ten minutes remaining, Miller scored to send the black and gold bunnets high in the air. With the Fifers in total control as the light began to fade, McKerrell scored a fourth to put the result beyond doubt and the Scottish Cup was on its way to Methil!

Trận đấu tái đấu diễn ra vào ngày thứ tư 27 tháng 4 với sự hiện diện của 91,710 cổ động viên. Sau khi Fifers đã chịu đựng được sức ép của Killie ở đầu trận, McKerrell đã tung ra một cú sút mãnh liệt từ phía đối diện để đưa đội này này vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, chỉ trong vòng sáu phút, đội bóng hạng Nhất đã lội ngược dòng và kết thúc hiệp một với tỷ số 2-1. Mặc dù phải đối mặt với thêm áp lực từ Kilmarnock ở đầu hiệp hai, East Fife đã xoay chuyển tình thế bằng bàn thắng gỡ hòa của McLeod với cú đánh đầu, chỉ xảy ra trước giờ thứ 3. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tỷ số vẫn là 2-2 và trận đấu đã bước vào hiệp phụ. Trong 30 phút bù giờ, East Fife dần giành ưu thế với sự hỗ trợ tuyệt vời của các cầu thủ biên và sớm đặt khung thành Kilmarnock dưới sức ép lớn. Cảm nhận được sức mạnh của đội bóng, đám đông đã cổ vũ hết mình và khi chỉ còn 10 phút, Miller đã ghi bàn thắng quyết định để đưa đội bóng đeo chiếc màu vàng đen và vàng lên dẫn trước. Với sự kiểm soát thế trận của Fifers, McKerrell ghi bàn thứ tư để định đoạt kết quả và Cúp Scotland đã đến Methil!

The exertions of the cup run, however, took its toll on the push for promotion and the Fifers finished the season in fifth place. The following season, 1938/39, the Fifers were again pipped for a place in the First Division, but only on goal average from Alloa Athletic. In any case, promotion to the top flight would have lasted only a few games as just a few months later the outbreak of the Second World War saw the Scottish League go into abeyance for the six year duration of the hostilities, during which the Fifers competed in the regional war-time competitions.

Các nỗ lực của đội trong giải Cúp đã khiến cho việc thăng hạng của đội bị ảnh hưởng và đội bóng Fife chỉ đạt được vị trí thứ năm trong mùa giải đó. Mùa giải tiếp theo, 1938/39, đội Fife lại tiếp tục bị loại khỏi vòng đấu để lên hạng vào Giải hạng nhất, nhưng chỉ chênh lệch hiệu số bàn thắng thua so với đội Alloa Athletic. Dù sao, việc thăng hạng lên hạng nhất cũng chỉ kéo dài trong vài trận đấu vì vài tháng sau đó, bùng phát Thế chiến thứ hai đã khiến cho Liên đoàn bóng đá Scotland phải tạm ngừng hoạt động trong suốt 6 năm đấu tranh, trong thời gian đó đội bóng Fife đã tham gia các giải giao hữu trong khu vực chiến tranh.

Part Six – The Halcyon Years (Phần Sáu – Những năm tháng thanh bình)

The appointment of former Rangers and Scotland internationalist Scot Symon as Manager in June 1947 signalled a huge turnaround in the club’s fortunes. The Division ‘B’ Championship was won with ease in season 1947/1948 along with the Fifers’ first League Cup win after Falkirk were beaten over two games at Hampden. The promise of further success and larger attendances at this time meant that further improvements were required at Bayview Park, and land to the north of the ground was purchased from Wemyss Estate to allow the main terracing to be re-constructed and extended. This additional land also allowed the playing surface to be widened by a yard. Permission was also granted during the summer of 1948 for the east terrace to be extended into the Aberhill School playground.

Bổ nhiệm Scot Symon, cựu cầu thủ của đội Rangers và đội tuyển Scotland, làm HLV vào tháng 6 năm 1947 đánh dấu một sự thay đổi lớn trong tình hình của câu lạc bộ. Họ đã dễ dàng giành được chức vô địch hạng B trong mùa giải 1947/1948 cùng với chiến thắng đầu tiên của họ ở Cúp Liên đoàn sau khi đánh bại Falkirk qua hai trận ở Hampden. Sự hứa hẹn của những thành công tiếp theo và sự tăng cường lượng khán giả vào thời điểm này đòi hỏi phải tiến hành cải tạo thêm ở Bayview Park, và đất phía bắc sân được mua lại từ Wemyss Estate để cho phép sân khán đài chính được xây mới và mở rộng. Khu đất bổ sung này cũng cho phép bề mặt sân được mở rộng thêm một yard. Vào mùa hè năm 1948, cũng được cấp phép để khán đài phía đông được mở rộng vào sân chơi Aberhill School.

The following summer, concrete anti-tank blocks that had been placed strategically on Leven beach during the Second World War were transported to Methil and used to heighten the terracing at the west end of the ground.

Mùa hè tiếp theo, các khối chắn đạn bê tông được đặt chiến lược trên bãi biển Leven trong Thế chiến II đã được vận chuyển đến Methil và được sử dụng để nâng cao bậc thềm ở phía tây của khu vực khán đài.

It didn’t take the Methil Men long to establish themselves as a major force in the Scottish League. During their first season back in the top flight, following a winning run that included the club’s first ever win against Celtic, the team went to the top of the table before the end of the first half of the campaign. Alas, despite further impressive wins against some of the better sides, East Fife finished their first season back in the First Division in fourth place.

Không mất quá nhiều thời gian, những người đàn ông Methil đã chứng tỏ mình là một lực lượng quan trọng trong Liên đoàn Scotland. Trong mùa giải đầu tiên trở lại hạng nhất, sau một chuỗi thắng lợi bao gồm chiến thắng đầu tiên của câu lạc bộ trước Celtic, đội bóng đã dẫn đầu BXH trước khi kết thúc nửa đầu mùa giải. Thật đáng tiếc, mặc dù giành được thêm những chiến thắng ấn tượng trước một số đội bóng tốt hơn, East Fife chỉ đứng thứ tư trong mùa giải đầu tiên trở lại hạng nhất.

For almost a decade, East Fife were regarded as one of the top teams in Scottish football. The Methil men twice finished their league campaign in third place and were fourth on two occasions. One season in particular, season 1953/54, saw the Fifers lead the championship race for most of the season, only to be pipped at the post by Rangers. Despite maintaining a strong challenge for the title throughout most of their stay in the top flight, however, the Scottish League Championship flag never did fly above Bayview Park. Many blamed the failure to land the title on the fact that the Fifers made many energy sapping mid-week trips to England during the early to mid 50’s for glamour ‘floodlit friendlies’. Such was East Fife’s popularity at this time, they could attract huge crowds to places like Newcastle and Sunderland, not to mention ventures further south to places such as Gloucester and Bristol!

Trong gần một thập kỷ, East Fife được coi là một trong những đội bóng hàng đầu của bóng đá Scotland. Đội Methil hai lần kết thúc chiến dịch giải đấu của mình ở vị trí thứ ba và bốn lần đứng ở vị trí thứ tư. Mùa giải 1953/54 đặc biệt, đội bóng Fifers dẫn đầu cuộc đua vô địch trong hầu hết mùa giải, chỉ để thua Rangers ở vòng đấu cuối cùng. Tuy nhiên, mặc dù duy trì một sự thách thức mạnh mẽ cho chức vô địch trong phần lớn thời gian ở hạng đấu cao nhất, nhưng cờ Scotland chưa bao giờ tung bay trên sân Bayview Park. Nhiều người đổ lỗi cho việc Fifers thực hiện quá nhiều chuyến đi giữa tuần đến Anh vào đầu và giữa thập niên 50 để thi đấu các trận giao hữu nổi tiếng. Đến mức mà vào thời điểm này, East Fife rất được ưa chuộng và có thể thu hút được đông đảo khán giả tới những nơi như Newcastle và Sunderland, chưa kể đến những chuyến phiêu lưu đi xa hơn đến những nơi như Gloucester và Bristol!

The Scottish Cup also eluded the club during the ‘halcyon years’, although the Fifers did reach the Final for the third time in 1950, when they lost 3-0 to Rangers at Hampden in front of almost 120,000 spectators.

Cúp Scotland cũng tránh xa câu lạc bộ trong những ‘năm tháng hoàng kim’, mặc dù đội bóng Fifers đã lần thứ ba tiếp cận trận chung kết vào năm 1950, khi họ thua 0-3 trước Rangers tại Hampden trước gần 120.000 khán giả.

There were, however, another two League Cup wins during this time, with the trophy brought back to Bayview following cup final wins against Dunfermline Athletic in season 1949/50 and against Partick Thistle in season 1953/54.

Trong thời gian đó, đội đã giành được thêm hai lần chiến thắng Cúp Liên đoàn, mang chiếc cúp về Bayview sau khi đánh bại Dunfermline Athletic trong mùa giải 1949/50 và đánh bại Partick Thistle trong mùa giải 1953/54 trong trận chung kết cúp.

The club was also represented at full international level no fewer than thirteen times during the late 1940’s and early 1950’s. The first cap won by an East Fife player since Dan Liddle in the early 1930’s was Davie Duncan, who made a scoring debut for Scotland in their 2-0 win against Belgium at Hampden on 28 April 1948. Over the following month, Duncan won a further two caps for his country against Switzerland and France. Further international recognition was to follow over the next five years with George Aitken (against England, France, Wales, Northern Ireland and Switzerland), Henry Morris (Northern Ireland), Allan Brown (Switzerland, Portugal and France) and Charlie Fleming (Northern Ireland) all picked to represent their country at full international level.

Câu lạc bộ cũng đã được đại diện tại cấp độ quốc tế đầy đủ không ít hơn mười ba lần trong những năm cuối của thập niên 1940 và đầu những năm 1950. Chiếc áo đấu ĐTQG đầu tiên được giành bởi một cầu thủ của East Fife kể từ Dan Liddle vào đầu những năm 1930 thuộc về Davie Duncan, người đã có màn ra mắt đầy ấn tượng khi ghi bàn cho Scotland trong trận thắng 2-0 trước Bỉ tại Hampden vào ngày 28 tháng 4 năm 1948. Trong tháng tiếp theo, Duncan đã giành được thêm hai lần khoác áo tuyển quốc gia của mình trong các trận đấu với Thụy Sĩ và Pháp. Sự công nhận quốc tế tiếp theo đến trong năm năm tiếp theo với George Aitken (đấu với Anh, Pháp, Xứ Wales, Bắc Ireland và Thụy Sĩ), Henry Morris (Bắc Ireland), Allan Brown (Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha và Pháp) và Charlie Fleming (Bắc Ireland) đều được chọn để đại diện cho đội tuyển quốc gia của họ ở cấp độ ĐTQG.

Remarkably, four of the aforementioned players, Duncan, Morris, Brown and Fleming, all scored on their international debut! One of that number, Henry Morris, actually scored a hat-trick during his one and only game for his country, a World Cup qualifier against Northern Ireland in Belfast in October 1949. One little known fact concerning this match is that when Morris scored the first goal, he became the first British player to score in a World Cup match!

Đáng chú ý là, bốn cầu thủ được đề cập trên, gồm Duncan, Morris, Brown và Fleming, đều đã ghi bàn trong trận ra mắt đội tuyển quốc gia của họ! Trong số đó, Henry Morris thậm chí đã có một cú hat-trick trong trận đấu duy nhất của mình cho đội tuyển quốc gia, trong trận đấu vòng loại World Cup với Bắc Ireland tại Belfast vào tháng 10 năm 1949. Một điều ít biết đến về trận đấu này là khi Morris ghi bàn thắng đầu tiên, anh đã trở thành cầu thủ Anh đầu tiên ghi bàn trong một trận đấu World Cup!

The Fifers also had players capped for the Scottish League side during the late 40’s and early 50’s, with Davie Duncan, Allan Brown, Jackie Stewart and Ian Gardiner all honoured at that level. In addition, Andy Matthew gained an ‘unofficial cap’ against the British Army in season 1953/54.

Trong những năm cuối thập niên 40 và đầu thập niên 50, các cầu thủ của đội Fifers cũng đã được chọn vào đội tuyển Liên đoàn Scotland, trong đó có Davie Duncan, Allan Brown, Jackie Stewart và Ian Gardiner. Bên cạnh đó, Andy Matthew cũng được trao tặng “áo đấu tuyển” không chính thức trong trận đấu với Quân đội Anh trong mùa giải 1953/54.

The departure of Scot Symon for Preston North End in the summer of 1954 marked the start of a general downturn in the Fifers’ fortunes and, despite the aforementioned League Cup success later that year, East Fife were transformed from championship contenders into relegation candidates.

Việc Scot Symon rời East Fife để đến Preston North End vào mùa hè năm 1954 đánh dấu sự suy giảm tổng thể của đội bóng Fifers. Mặc dù đội đã giành được thành công trong giải League Cup vào cuối năm đó như đã đề cập, East Fife đã trở thành ứng cử viên cho vị trí xuống hạng sau khi trước đó là đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua vô địch.

Just a year later the club avoided relegation by just two points. Season 1955/56 saw a slight improvement, although the Fifers still languished in the bottom half of the table, but the following season the club were once again fortunate to avoid the drop. The writing was on the wall, however, and in April 1958, following a disastrous season which included the club’s record defeat of 9-0, East Fife were relegated to Division Two.

Chỉ sau một năm, câu lạc bộ đã tránh khỏi việc rớt hạng chỉ với hai điểm. Mùa giải 1955/56 có một chút cải thiện, mặc dù đội bóng vẫn đứng im ỉm ở nửa dưới của bảng xếp hạng, nhưng mùa giải tiếp theo, câu lạc bộ một lần nữa may mắn tránh được việc xuống hạng. Tuy nhiên, dấu hiệu xấu đã xuất hiện khi trong tháng 4 năm 1958, sau một mùa giải thảm hại bao gồm trận thua kỷ lục 9-0, East Fife đã bị rớt xuống hạng hai.

The Halcyon Years were over.

Part Seven – The 60s and 70s (Những năm tháng êm đềm đã qua.)

Shortly after their return to Division Two, East Fife endured a disastrous season which saw the club finish as the second worst team in Scottish Football; the team being spared the blushes of the ‘wooden spoon’ in 1960 by finishing just six points clear of bottom club Cowdenbeath.

Sau khi trở lại Division Two, East Fife đã trải qua một mùa giải thảm họa khi trở thành đội bóng xếp thứ hai kém nhất trong bóng đá Scotland. Chỉ với khoảng cách 6 điểm so với đội cuối bảng Cowdenbeath, đội bóng đã may mắn tránh được vé xuống hạng vào năm 1960.

Matters improved very little over the following three seasons, but in season 1963/64, following the return to the club of former player Jimmy Bonthrone as Manager, the Fifers managed to re-establish themselves as promotion contenders.

Mặc dù đã trải qua ba mùa giải tiếp theo nhưng tình hình không có nhiều tiến triển. Tuy nhiên, vào mùa giải 1963/64, sau khi cựu cầu thủ Jimmy Bonthrone trở lại đội với tư cách là huấn luyện viên, đội bóng Fifer đã thành công trong việc tái lập vị thế của mình như là một đội có thể thăng hạng.

With Bonthrone at the helm, despite remaining a Second Division club, East Fife managed to pull off some memorable performances against First Division sides in the Scottish Cup and League Cup during the mid 1960’s. Amongst these memorable performances were victories against Aberdeen at Bayview in 1965 and against Motherwell at Fir Park in 1967. In the League Cup, the most notable successes were a draw with Rangers at Bayview in 1963 followed by a 2-0 victory over Celtic at the same venue a year later.

Dưới sự chỉ đạo của Bonthrone, mặc dù vẫn chỉ là một đội bóng ở Giải hạng Nhì, nhưng East Fife đã có những trận đấu đáng nhớ trước các đối thủ ở Giải hạng Nhất trong Scottish Cup và League Cup vào giữa những năm 1960. Trong số những trận đấu đáng nhớ này có chiến thắng trước Aberdeen tại Bayview vào năm 1965 và trước Motherwell tại Fir Park vào năm 1967. Trong giải League Cup, những thành công đáng chú ý nhất là trận hòa với Rangers tại Bayview vào năm 1963, và sau đó là chiến thắng 2-0 trước Celtic tại cùng sân vận động vào năm sau đó.

As the decade progressed, the push for a return to the First Division grew stronger and, after being ‘pipped at the post’ a couple of times, the Fifers’ promotion dreams were finally realised in 1971 when they finished the season as runners-up to Partick Thistle to regain top-flight status.

Trong những năm tiếp theo, sức ép để trở lại Giải hạng nhất càng ngày càng gia tăng, và sau khi bị loại sát nút một vài lần, giấc mơ thăng hạng của đội bóng Fifers cuối cùng cũng thành hiện thực vào năm 1971 khi họ kết thúc mùa giải với vị trí Á quân, đánh dấu sự trở lại đẳng cấp nhất.

It took a while for the Fifers to become accustomed to life back in the First Division, with the first competitive win of the campaign not recorded until the end of September 1971, when Clyde were beaten at Shawfield. It was to be another three weeks before victory was tasted at home, when Kilmarnock were beaten 2-0 in Methil 16th October 1971, over thirteen years since the long suffering home support had last witnessed a First Division win! Victories were few and far between, however, during that first season back in the top flight, although a memorable win was recorded against the club’s ‘bogey’ team of the 1950’s, Hibernian!

Đội bóng Fifers đã mất một thời gian để thích nghi với cuộc sống trở lại giải hạng nhất, với chiến thắng đầu tiên của mùa giải không được xuất hiện cho đến cuối tháng 9 năm 1971, khi đội Clyde bị đánh bại tại sân Shawfield. Mất thêm ba tuần nữa, chiến thắng đầu tiên trên sân nhà mới được xuất hiện, khi đội Kilmarnock bị đánh bại 2-0 tại Methil vào ngày 16 tháng 10 năm 1971, hơn mười ba năm kể từ lần cuối cùng khán giả địa phương chứng kiến một chiến thắng ở giải hạng nhất! Mặc dù chỉ có một vài chiến thắng được giành được trong mùa giải đầu tiên trở lại giải đấu cao nhất, tuy nhiên, một chiến thắng đáng nhớ đã được ghi nhận trước đội bóng kình địch của câu lạc bộ trong thập niên 1950, Hibernian!

Despite some poor showings, relegation was avoided, although it took two favourable results away from home over the final two Saturdays of the campaign, victory at St Johnstone and a draw at Motherwell, to avoid the drop.

Mặc dù đội bóng đã có một số trận đấu không thành công, nhưng vẫn tránh được việc xuống hạng, tuy nhiên để tránh rơi vào tình trạng này đã phải đạt được hai kết quả thuận lợi trên sân khách vào hai thứ bảy cuối cùng của mùa giải, đó là chiến thắng trước St Johnstone và hòa với Motherwell.

East Fife in 1971. Back Row (L to R): Dave Clarke, Rab Cairns, Walter Borthwick, Dave Gorman, John Martis, Peter McQuade, Jim Finlayson. Front Row: Bertie Miller, Pat Quinn, Joe Hughes, Graham Honeyman, Billy McPhee.

East Fife năm 1971. Hàng sau (từ trái sang phải): Dave Clarke, Rab Cairns, Walter Borthwick, Dave Gorman, John Martis, Peter McQuade, Jim Finlayson. Hàng trước: Bertie Miller, Pat Quinn, Joe Hughes, Graham Honeyman, Billy McPhee.

Season 1972/73 saw a marked improvement in performances, and good wins were recorded both at Bayview and away from home as East Fife consolidated their First Division status. It was during this campaign that home supporters witnessed one of the most entertaining matches ever played at Bayview. On 17th February 1973, Celtic visited Methil on the way to winning the league championship and were lucky to escape with a 2-2 draw. With the Fifers 2-1 ahead for most of the second half, East Fife ‘keeper Ernie McGarr saved no fewer than three penalties to preserve the Fifers’ lead. Just when it looked like a famous victory was about to be recorded, however, Celtic equalised with only a minute to play!

Mùa giải 1972/73 chứng kiến một sự cải thiện đáng kể về thành tích và đội bóng East Fife đã có những chiến thắng đáng kể cả trên sân Bayview lẫn trên sân khách, giúp họ giữ vững tình trạng ở giải hạng nhất. Trong chiến dịch này, các cổ động viên nhà đã chứng kiến một trận đấu giải trí hấp dẫn nhất từng diễn ra tại sân Bayview. Vào ngày 17 tháng 2 năm 1973, Celtic đến Methil trong hành trình vô địch giải hạng nhất và may mắn thoát khỏi trận hòa 2-2. Với East Fife dẫn trước 2-1 trong hầu hết hiệp hai, thủ môn Ernie McGarr của East Fife đã cứu được không ít hơn ba quả phạt đền để giữ cho đội nhà giữ vững sự dẫn trước. Tuy nhiên, ngay khi có vẻ như chiến thắng nổi tiếng sắp được ghi nhận, Celtic đã san bằng tỷ số chỉ trong một phút cuối cùng của trận đấu!

The following season also saw a notable victory, this time in the shape of a 1-0 win against the other half of the Old Firm, Rangers, at Ibrox on 13th October 1973. This is the only time East Fife have beaten Rangers on their own soil in a competitive match in peace-time (three wins were recorded at Ibrox in wartime matches). Alas, this success wasn’t a sign of things to come and, although the battle to avoid relegation went right to the very last day of the season, East Fife were sent back down to Division Two in April 1974.

Mùa giải tiếp theo cũng chứng kiến một chiến thắng đáng chú ý, lần này là một chiến thắng 1-0 trước đối thủ còn lại của Old Firm là Rangers, tại sân Ibrox vào ngày 13 tháng 10 năm 1973. Đây là lần duy nhất mà East Fife đã đánh bại Rangers trên sân nhà của họ trong một trận đấu cạnh tranh trong thời bình (ba chiến thắng đã được ghi nhận tại Ibrox trong các trận đấu trong thời chiến). Thật đáng tiếc, chiến thắng này không phải là một dấu hiệu của những điều sắp đến và, mặc dù cuộc chiến tránh xuống hạng kéo dài đến ngày cuối cùng của mùa giải, East Fife đã bị trục xuất trở lại hạng Nhì vào tháng 4 năm 1974.

Although season 1974/75 saw the team finish their league campaign in fifth place, the Fifers were re-instated as a First Division club due to league re-construction. This status was not the equivalent of previous years, however, as the top teams in the country would, in future, play their football in the Premier Division.

Mùa giải 1974/75, mặc dù đội bóng kết thúc chiến dịch trong giải đấu hạng năm với vị trí thứ năm, nhưng đội Fife đã được tái thiết lập vị trí là một câu lạc bộ Hạng Nhất do sự tái cấu trúc giải đấu. Tuy nhiên, vị trí này không tương đương với các năm trước, bởi các đội bóng hàng đầu của đất nước sẽ chơi bóng của mình trong Giải Vô Địch Quốc Gia.

Although the following three seasons were spent in Division One, the quality of football on offer was not the same high standard that had been seen at Bayview in the early part of the decade and, for two seasons in succession, East Fife missed relegation by the skin of their teeth. There were, however, some favourable league results recorded at Bayview during this period, with Dunfermline Athletic beaten 5-1 in September 1975 and Hearts beaten 2-0 in November 1977.

Mặc dù ba mùa giải tiếp theo đã được dành cho Division One, chất lượng bóng đá được cung cấp không đạt được tiêu chuẩn cao như đã được thấy tại Bayview trong những năm đầu của thập kỷ và trong hai mùa liên tiếp, East Fife đã tránh được xuống hạng chỉ nhờ may mắn. Tuy nhiên, có một số kết quả thuận lợi được ghi nhận tại Bayview trong thời kỳ này, với Dunfermline Athletic bị đánh bại 5-1 vào tháng 9 năm 1975 và Hearts bị đánh bại 2-0 vào tháng 11 năm 1977.

The club’s First Division status was finally relinquished in 1978, at the end of a disastrous season that saw the Fifers finish bottom of the league, five points behind also-relegated Alloa Athletic and a full ten points behind third bottom Queen of the South. The supporters might not have believed it at the time, but the club were destined to play Second Division football for the next six years!

Thực tế, mùa giải thảm hại của đội bóng khiến họ xếp cuối bảng với chỉ 5 điểm ít hơn đội Alloa Athletic cũng bị rớt hạng và thậm chí còn kém đội Queen of the South đứng thứ ba 10 điểm. Tuy nhiên, các CĐV có lẽ không tin vào điều này lúc đó, đội bóng đã phải thi đấu ở hạng Nhì trong 6 năm tiếp theo!

Home attendances also dropped alarmingly during the 1970’s. Taking a home league match against Albion Rovers as a typical example, a crowd of 3,152 attended the Division Two game at Bayview in December 1970. The same fixture in September 1979 attracted an attendance of just 581.

Sự xuất hiện của khán giả tại sân nhà cũng giảm đáng lo ngại trong những năm 1970. Lấy trận đấu tại sân nhà ở giải hạng hai với đội Albion Rovers làm ví dụ, vào tháng 12 năm 1970, có 3.152 người đến xem tại sân Bayview. Trong khi đó, trận đấu cùng đối thủ vào tháng 9 năm 1979 chỉ có 581 khán giả tới

With this downward trend looking set to continue, it was apparent that the Fifers would be forced to tighten their belts as gate income dwindled. It certainly looked like bleak days ahead!

Cùng với xu hướng giảm tiếp tục như vậy, rõ ràng những người quản lý của Fife sẽ buộc phải siết chặt chiếc thắt lưng khi nguồn thu từ cổng vào sân bóng giảm sút. Có vẻ như những ngày đen tối sẽ đến!

Part Eight – 80s to Present Day (Phần Tám – Từ những năm 80 đến ngày nay.)

Following relegation to Division Two in 1978, East Fife struggled to raise a team that looked capable of mounting a serious promotion challenge, although it has to be said that a final league position of fourth was attained at the end of their first season ‘back in the basement’. The following four seasons, however, did little to warm the hearts of the supporters and with East Fife typically occupying a position in the lower half of the table, attendances dropped even further. To continue the example quoted in Part Seven of the club’s history, a Division Two fixture at Bayview against Albion Rovers in the early 1980’s could now only attract a ‘crowd’ of just 339 compared to the 3,152 who attended the same fixture a decade earlier!

Sau khi xuống hạng xNhì vào năm 1978, East Fife gặp khó khăn trong việc tạo ra một đội bóng có vẻ có khả năng tham gia tranh tài một cách nghiêm túc để lên hạng, mặc dù phải nói rằng vị trí cuối cùng thứ tư được đạt được vào cuối mùa giải đầu tiên của họ ‘trở lại nơi bắt đầu’. Tuy nhiên, bốn mùa giải tiếp theo không làm gì để làm hài lòng các cổ động viên và với East Fife thường chiếm vị trí ở nửa dưới của bảng xếp hạng, số lượng khán giả giảm sút thậm chí còn nhiều hơn nữa. Để tiếp tục ví dụ đã trích dẫn ở phần bảy của lịch sử câu lạc bộ, một trận đấu của Hạng Hai tại Bayview giữa East Fife và Albion Rovers vào đầu những năm 1980 chỉ thu hút được một ‘đám đông’ chỉ có 339 người so với 3.152 người đã tham dự cùng trận đấu cách đó một thập kỷ!

Season 1983/84, however, saw the club’s fortunes completely turned around. Despite a small slump in fortunes in late Autumn, the first half of the campaign was largely favourable and league results started to show a marked sign of improvement, particularly towards the end of the year.

Mùa giải 1983/84, tuy nhiên, đã chứng kiến sự đổi chiều hoàn toàn của CLB. Mặc dù có một chút suy giảm vào cuối mùa thu, nhưng nửa đầu của mùa giải đã phần lớn thuận lợi và kết quả trên BXh của CLB cũng bắt đầu cho thấy dấu hiệu rõ rệt của sự cải thiện, đặc biệt là vào cuối năm.

January 1984 was dominated by Scottish Cup fixtures and in particular the third round tie against Hibernian. The Fifers put on a great display against the Edinburgh side at Easter Road on 28th January and forced the tie into a replay at Bayview following a no-scoring draw. The replay in Methil three days later will long be remembered by the East Fife supporters in the huge crowd that lined the terraces on the last day of January 1984. An early goal from recent signing Tom McCafferty had the Fifers leading at the interval and, when Steve Kirk headed home in the second half to win the game, the cheer could be heard in Leith! Unfortunately, the joy was short lived as Celtic visited Methil in round four and won by six goals without reply.

Tháng Một năm 1984 tại Scotland được đánh dấu bởi các trận đấu của Scottish Cup, đặc biệt là trận đấu vòng ba với đội Hibernian. Đội bóng Fife đã có màn trình diễn tuyệt vời trước đối thủ đến từ Edinburgh tại sân Easter Road vào ngày 28 tháng 1 và đã đẩy trận đấu đó vào trận đá lại tại sân Bayview sau khi kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Trận đá lại tại Methil ba ngày sau đó sẽ lưu mãi trong ký ức của những người hâm mộ của đội bóng East Fife khi một đội hình khổng lồ đã đứng trên các khán đài vào ngày cuối cùng của tháng Một năm 1984. Bàn thắng sớm của cầu thủ mới gia nhập Tom McCafferty đã giúp đội bóng Fife dẫn trước trong hiệp một và khi Steve Kirk ghi bàn thắng ở hiệp hai để giành chiến thắng, tiếng hoan hô có thể được nghe thấy từ Leith! Thật không may, niềm vui chỉ kéo dài ngắn ngủi khi Celtic đến Methil trong vòng bốn và giành chiến thắng với sáu bàn không gỡ.

There was further rejoicing at the end of the season, however, as a nail-biting run in to the end of the league campaign saw East Fife beat off the challenge of several other clubs to claim second place in the league. It had been a long time coming, but the Fifers were finally back in Division One.

Có thêm niềm vui trong giai đoạn kết thúc mùa giải, khi một cuộc đua gay cấn đến tận cuối cùng của giải đấu giúp East Fife vượt qua sự thách thức của một vài câu lạc bộ khác để giành vị trí thứ hai trong giải đấu. Đã là một thời gian dài cầu thủ của Fifers mới trở lại Division One.

This time the club managed to stay in the First Division for four seasons and, during that time, were twice involved in the battle for promotion to the Premier League. Of these four seasons, the 1985/86 campaign was extraordinary to say the least, when the Fifers failed to record their first league win until 9th November, their fourteenth league fixture, yet eventually missed out on promotion to the Premier League by just two points!

Lần này, câu lạc bộ đã thành công trong việc giữ vị trí trong Giải hạng nhất trong 4 mùa giải và trong thời gian đó, hai lần tham gia vào cuộc đua giành quyền thăng hạng lên Premier League. Trong số 4 mùa giải đó, mùa giải 1985/86 đặc biệt khó quên khi đội bóng Fifers không thể giành chiến thắng đầu tiên của họ cho đến ngày 9 tháng 11, trận đấu thứ 14 của họ, tuy nhiên cuối cùng đã bỏ lỡ cơ hội thăng hạng lên Premier League chỉ với khoảng cách 2 điểm!

After being relegated in 1988 after finishing just a point behind third bottom Kilmarnock, a further period of gloom ensued as East Fife became firmly rooted in the Second Division., although at the end of a more promising campaign in Season 1991/92 the Fifers again missed out on promotion by just two points. Two years later, league re-construction once again pulled the Methil men out of the bottom league and, following the ambitious appointment of former Barcelona and Scotland star Steve Archibald as manager, promotion back to Division One was achieved in 1996.

Sau khi bị rớt hạng vào năm 1988 chỉ với một điểm ít hơn đội xếp thứ ba từ dưới lên Kilmarnock, một thời kỳ u ám khác lại tiếp tục khi East Fife chìm sâu vào giải hạng hai. Tuy nhiên, vào cuối mùa giải 1991/92 với nhiều triển vọng hơn, những cầu thủ của East Fife lại bị bỏ lỡ cơ hội thăng hạng chỉ với hai điểm. Hai năm sau đó, với việc tái cấu trúc giải đấu, đội bóng Methil một lần nữa được giải cứu khỏi giải hạng dưới và, sau khi bổ nhiệm thành công ngôi sao của Barcelona và đội tuyển Scotland trước đây, Steve Archibald làm huấn luyện viên, East Fife đã trở lại giải hạng nhất vào năm 1996.

The following season, however, turned out to be a disastrous one. Archibald was sacked after just five league games; the team dropped to the bottom of the league, and remained there until being officially relegated long before the season’s league fixtures were completed.

Mùa giải tiếp theo, tuy nhiên, đã trở thành một mùa giải thảm họa. Archibald bị sa thải chỉ sau 5 trận đấu, đội bóng rơi xuống đáy bảng xếp hạng và vẫn nằm ở đó cho đến khi chính thức xuống hạng trước khi các trận đấu trong mùa giải kết thúc.

The slump continued and just two years later, after re-locating from Bayview Park to the impressive all-seated Bayview Stadium at Methil Docks, East Fife found themselves in the Third Division.

Khi khủng hoảng tiếp tục kéo dài và chỉ sau hai năm, sau khi chuyển từ Bayview Park sang sân vận động Bayview mới toanh với chỗ ngồi cho khán giả tại Methil Docks, East Fife đã rơi xuống hạng Ba.

After four more miserable years in the bottom league, Jim Moffat was appointed as Manager towards the end of Season 2001/02. Along with assistant Craig Robertson, the new boss assembled a team capable of winning promotion and just over a year later, in the club’s Centenary year, promotion back to Division Two was won with virtually the last kick of the ball in the last game of the season!

Sau bốn năm đầy đau khổ ở hạng dưới, Jim Moffat được bổ nhiệm làm HLV vào cuối mùa giải 2001/02. Cùng với trợ lý Craig Robertson, ông đã xây dựng một đội bóng có khả năng giành được suất thăng hạng và hơn một năm sau đó, trong năm kỷ niệm 100 năm thành lập CLB, đội bóng đã giành được suất thăng hạng trở lại hạng Nhì với bàn thắng gần như là ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu cuối cùng của mùa giải!

Despite a promising start to the following season, however, the club were relegated once again in 2004 and have been in the Third Division ever since.

Mặc dù có một khởi đầu đầy hứa hẹn ở mùa giải tiếp theo, tuy nhiên, câu lạc bộ đã xuống hạng một lần nữa vào năm 2004 và từ đó đến nay vẫn đang thi đấu ở hạng Ba.

Following a disappointing series of results over most of the 2005/06 campaign, Jim Moffat was replaced at the helm by Dave Baikie in April 2006 along with Assistant Manager Graham Irons. After the remainder of the 2005/06 season was wound up with experimental teams and formations, the new management team set about re-building the side.

Sau một loạt kết quả thất vọng trong hầu hết chiến dịch 2005/06, Jim Moffat đã bị thay thế bởi Dave Baikie vào tháng 4 năm 2006 cùng với Trợ lý HLV Graham Irons. Sau khi mùa giải 2005/06 còn lại đã kết thúc với các đội hình mang tính chất thử nghiệm, đội ngũ quản lý mới đã bắt đầu xây dựng lại đội hình.

The change of management has resulted in a re-vitalised East Fife team which, combined with a complete re-organisation at Board level that has seen local businessman Willie Gray take over as Chairman from Derrick Brown following a well-publicised campaign, everyone associated with the club can now look to the future with confidence.

Việc thay đổi ban quản lý đã dẫn đến một đội bóng East Fife được cải tổ hoàn toàn và có sức sống mới, kết hợp với một việc tổ chức lại hoàn toàn ở cấp Ban giám đốc, trong đó ông chủ doanh nghiệp địa phương Willie Gray đã lên làm Chủ tịch thay cho Derrick Brown sau một chiến dịch được công khai rộng rãi. Tất cả những người liên quan đến câu lạc bộ bây giờ đều có thể nhìn nhận tương lai với sự tự tin.

With the club keen to become more involved with the local community, and with various bodies such as the Supporters Trust, the Supporters Club and the East Fife Junior Supporters Club (formerly the ‘Young Fifers’) all keen to lend a hand, the future looks very promising indeed.

Với mong muốn trở nên gắn bó hơn với cộng đồng địa phương, cùng với những tổ chức như Đoàn hỗ trợ, Câu lạc bộ hỗ trợ và Câu lạc bộ Người hâm mộ trẻ em East Fife (trước đây là ‘Young Fifers’) đều sẵn sàng giúp đỡ, tương lai trông rất đầy hứa hẹn.

The enthusiasm of these organisations, along with the dedication of the current Board and many other volunteers who willingly give up their time on a daily basis for the love of their football club, has resulted in an air of enthusiasm at Bayview Stadium that has been sadly lacking in recent times.

Sự nhiệt tình của các tổ chức này, cùng với sự tận tâm của Hội đồng hiện tại và nhiều tình nguyện viên khác sẵn sàng dành thời gian của mình hàng ngày vì tình yêu đối với câu lạc bộ bóng đá của họ, đã tạo nên một không khí phấn khích tại Sân vận động Bayview mà gần đây đã thiếu sót.

Will the club ever rise again and be a formidable force in the Scottish game? Who can tell!

Liệu câu lạc bộ có bao giờ nổi lên trở thành một đội bóng đá đáng gờm trong giải bóng đá Scotland? Ai có thể nói chắc được!

One thing is certain, however. With such a remarkable history, everyone who wears the black and gold of East Fife Football Club, whether it is on or off the park, can wear the colours with pride!

Một điều chắc chắn là, với một lịch sử đáng chú ý như vậy, ai mặc áo đen và vàng của Câu lạc bộ bóng đá East Fife, cho dù là trên hay ngoài sân cỏ, đều có thể mang màu sắc đó với lòng tự hào!

1
Tặng 100% khi lần đầu nạp tiền vào tài khoản, khuyến mãi hàng ngày lên đến 30%.
10/10
Hoàn trả 1,5
Tặng cược 100.000
2
Nạp tiền lần đầu tại MU9 để nhận ngay khuyến mãi 110%
10/10
Hoàn trả 1,5
Tặng cược 100.000
3
Khuyến mãi 150% thưởng nạp tối đa lên đến 3,388,000 VND.
9.8/10
Hoàn trả 1,5
Tặng cược 100.000
4
Hoàn trả vô tận 1.58%
9.7/10
Hoàn trả 1,5
Tặng cược 100.000
5
Khuyến mãi tân binh tặng 50k trải nghiệm cho tài khoản mới
9.6/10
Hoàn trả 1,5
Tặng cược 100.000